چسب چوب راش رازی
فیلم سفید شیری
پایه پلیمر PVA
ویسکوزیته (در دمای 25 درجه ) 45000 ± 70000
وزن مخصوص 0/05 ± 1/2 گرم بر سانتی متر مکعب
زمان خشک شدن 20 الی 30 دقیقه
حداقل تشکیل فیلم صفر درجه سانتی گراد
PH 4-7
درصد جامد 50±2
انبارش محصول دور از سرما و یخبندان و در ظرف سر بسته دردمای5 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
خاموش کننده ها به هنگام آتش سوزی گاز CO2 - آب
نکات ایمنی بهتر است چسب چوب را در محلی دور از دسترس کودکان نگه دارید در صورت تماس چسب با چشم بهتر است آن را با آب فراوان بشویید.
مدت زمان انقضای محصول 14 ماه

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED